Vehhabiler ve Ehli Sünnetin Cevabı

Vehhabiliği kuran, Muhammed bin Abdulvahhabb’dır. Hicretin 1111 (Miladi 1699) senesinde Necid’de Hüreymile kasabasında dünyaya gelmiş,1792 yılında ölmüştür.

935238_593004377400211_145530604_n
Önceleri, seyehat ve ticaret için, Basra, Bağdat, İran, Hind ve Şam taraflarına gitmiş, oralarda eline geçirdiği Harranlı Ahmed ibni Teymiye’nin (1328) Şam’da ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş. Kurnaz, çenesi kuvvetli olduğundan (Şeyhi Necdi) diye meşhur olmuştur.
Şöhretini artırmak için Medine-i Münevvere’de ve sonra Şam’da, Hanbeli Mezhebi alimlerinden de okuyup Necd’de dönünce, bir çok kitap yazmıştır. Bunlardan (Kitab-ül Tevhid)’e Mekke-i Mükerreme alimleri çok güzel cevaplar yazarak, kuvvetli vesikalarla reddettiler. Seyfül Cebbar isminde ki bu reddiye, sonradan Pakistan’da basılmış ve miladi 1975 senesinde İstanbul’da ofset baskısı yapılmıştır.
Abdulvahhab oğlu Muhammed’in torunu Abdurrahman, Kitabül Tevhid’i şerh etmiş ve Muhammed Hamid adında bir Vehhabi, eklemeler yaparak Fethul Mecid adı ile Mısır’da basılmıştır.

Abdulvahhab oğluMuhammed’in düşünceleri, köylüleri ve Deriyye ahalisi ile reisleri Muhammed bin Suud’u aldatmıştır. Vehhabilik ismini verdiği fikirlerini kabul edenlere (Vehhabi ve Necdi) denir. Vehhabiler çoğlarak kendi kadı, Suud oğlu Muhammed’i emir v e hakim tanıtmıştır. Kendilerinden sonra hep çocuklarının bu makamlara geçmelerini kabul etmiştir.

Muhammed’in babası Abdulvahhab, iyi bir müslüman idi. Bu ve Medine de i alimler, Abdulvahhab oğlunun bozuk bir yol tutacağını anlamış, herkese bununla konuşmamalarını nasihat etmişti. Fakat 1737 senesinde Vehhabiliği ilan etti.
Din alimlerinin içtihadlarını kötüledi. Ehli Sünnet Vel Cemaat’a kafir diyecek kadar ileri gitti. Peygamberlerin ve evliyanın mezarına gidip de, ona karşı “Ya Nebiyallah”, “Ya Abdulkadir” gibi sözleri söyleyen müşrik olur, dedi.
Vehhabilere göre Allahu Teala’dan başka birşeyin bir iş yaptığını söyleyen müşrik, kafir olur imiş. Mesela: “Filan ağaç ağrıya iyi geliyor, ağrıyı kesti veya filanca peygamber/velinin mezarı yanında Allah’m duamı kabul etti” diyen müşrik olur imiş.
Bu düşüncelerini ispat için, Fatiha suresinde ki”İyya Kenestain” Yani biz yalnız senden yardım bekleriz, ayetini ve tevekkül etmeyi bildiren ayeti kerimeleri senet gösterdi.

Ehli sünnet alimlerinin, bu ayeti kerimelere verdiği doğru manalar ve tevhid ve tevekkül meseleleri (Saadeti Ebediyye) kitabının ikinci kısım, tevekkül maddesinde uzun yazılıdır. Buradan okuyanlar, tevhidin doğru manasını öğrenir. Kendisine Muvahhid diyen Vehhabilerin muvahhid değil, tevhid maskesi altında, Ehl-i Tevhidi yok etmek istediklerini, dinde reform yaptıklarını görür.
Vehhabiler ve bunlar gibi mezhepsizler (Mecaz) ve (İstiare) ne demek olduğunu anlayamıyorlar. Bir kimsenin bir iş yaptığını söylemeye bu söz mecaz olarak söylenmiş olsa blie hemen şirk ve küfür diyorlar. Halbuki Allahu Teala, Kuran-ı Kerim’in bir çok yerinde, bir işin hakiki yapıcısının kendisi olduğunu mecazi yapıcısının da kullar olduğunu bildirmektedir.

Hüküm ancak Allah’ındır (Enam 57 ve Yusuf 40) Yani Hakim yalnız Allah’tır buyurdu.

Aralarında ki anlaşmazlıklarda, seni hakim yapmadıkça, ima etmiş olmazlar.(Nisa 64)                   

Birinci ayeti kerime de, hakiki Hakim’in yalnız Allahu Teala olduğunu bildiriyor. İkinci ayeti kerime ise, insana da, mecaz olarak hakim denilebileceğini bildiriyor.
Her müslüman diriltenin ve öldürenin Allahu Teala olduğunu bilmektedir. Çünkü:

Dirilten ve öldüren, yalnız O’dur. (Yunus 56)

Ölüm zamanında insanı, Allahu Teala öldürüyor. (Zümer 42)

Diğer bir ayette ise mecaz olarak;

Öldürmek için vekil yapılmış melek, sizi öldürüyor. (Secde 11)

“Hasta olduğum zaman bana ancak o şifa verir” (Şuara 80)

“A’manın gözünü açarım ve baras illetini iyi ederim ve Allahu Tealanın izni ile ölüleri diriltirim.” (Ali İmran 49)

Dediğini bildirmektedir. Baras, Ebreş (vitiligo) ve albino denilen cilt hastalığıdır. Derinin rengi gider, büyük beyaz lekeler olur. Yahudi Albino hastalığıdır. Vücudun tamamı bembeyazdır.

İnsana evlat veren hakikatte odur. Cebrail as’in mecaz olarak Hz.Meryem’e “Sana temiz bir oğul veririm (Meryem 18) dediği bildirilmektedir.
İnsanın hakiki sahibi Allahu Tealadır. “Allahu Teala, iman edenlerin velisidir.” (Bakara 257) Bunu açıkça bildiriyor. “Sizin veliniz Allah’tır ve onun Resulüdür.” (Maide 56)
“Peygamber, müminlere kendilerinden daha çok sahiptir.” (Ahzap 6) Buyurarak , kulun mecaz olarak veli olduğu bildirilmektedir.Bunlar gibi hakiki yardımcı Allahu Tealadır. Kullarına da mecaz olarak “Muin” denmiştir.

“İyilikte ve takvada birbirinize yardımcı olunuz” (Maide 3)

Buyurulmuştur. Vehhabiler, Allah’tan başkasının kulu diyene, mesela: Abdünnebi, Abdurrasul diyen müslümana müşrik diyorlar. Halbuki

“Evli olmayan kadınlarınızı ve kullarınızdan ve cariyelerinizden salih olanları evlendiriniz.” (Nur 32)

İnsanların hakiki Rabb’ı Allahu Tealadır. Fakat mecaz olarak başkasına da Rab denilebilir.

“Rabb’inin yanında beni söyle” (Yunus 42)

Vehhabilerin birçok takıldığı söz istigase (Yardım) kelimesidir. Allah’tan başkasından yardım istemek, ona sığınmak şirktir, diyorlar. Evet hakiki istigase olunacak yalnız Allahu Teala’dır. Bunu bilmeyen hiç bir müslüman yoktur. Fakat, başkasından da istigase olunacağını, mecaz olarak söylemek caizdir. Çünkü:

“Onun kavminden olan, düşmanına karşı, ondan istigase eyledi.” (Kassas 15)

“Mahşer yerinde Adem as dan istigase edeceklerdir. (Yardım isteyeceklerdir) Hadis-şerif
Hısnül Hasin de geçmekte olan hadis-i şerif “Yardım isteyen kimse ey Allah’ın kulları bize yardım ediniz desin” buyuruldu. Bu hadis-i şerif yanında olmayan kimseye seslenerek, ondan yardım istemeyi emretmektedir.

Rasulallah (sav) ve Evliyadan şefaat yardım istemek, Allahu Teala’yı bırakmak O’nun yaratıcı olduğunu unutmak demek değildir. Bulut vasıtası ile Allah’dan yardım beklemek, ilaç içerek Allah’tan şifa beklemek, top bomba, füze, uçak kullanarak Allah’tan zafer beklemek gibidir. Bunlar sebebidir. Allahu Teala her şeyi sebeple yaratmaktadır. Bu sebeplere yapışmak şirk değildir.

Peygamberler (aleyhisselam) hep sebeplere yaıştılar. Allahu Teala’nın yarattığı suyu içmek için çeşmeye, onun yarattığı ekmeği yemek için fırıncıya gidildiği ve Allahu Teala’nın zafer vermesi için harb vasıtaları ve talim, terbiye yapıldığı gibi,Allahu Tealan’nın duayı kabul etmesi için de, Peygamberlerin, evliyanın ruhlarına gönül bağlanır.

424485_592093497491299_402816277_n

EKLEME: Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz.

Şehitlerin kanı ile alimlerin mürekkebi tartıldı. Mürekkep daha ağır bastı hadisi şerifinde geçtiği üzere şehidlerden daha üstün mertebeye sahip kişiler ve Allah yolunda bütün ömrünü ibadet, zikir ile harcayan ve bir an bile edebi bırakmayan zatlar mı ölecek? Kabir hayatıyla ilgili bir dolu kaynak vardır. Ölü diriden daha iyi duyar  ve işitir.

Abdulvahhab’ın oğlunun sözleri nefse uygun geldiğinden, din bilgisi olmayanlar kolay aldandı. Ehli sünnet alimlerine, doğru yolda ki müslümanlara kafir dediler.

Emirler kuvvetlenmek, topraklarını genişletmek için Vehhabiliği uygun buldular. Arap kabilelerini, Vehhabi olmağa zorladılar, İnanmayanları öldürdüler. Köylüler ölüm korkusu ile Deriyye Emiri Muhammed bin Suud’un emrine girdi.
Vehhabi olmayanların mallarına canlarına, ırzlarına, kadınlarına saldırmak için, emire asker olmak işlerine iyi geldi.
Abdulvahhab oğlu Muhammed’İn kardeşi Şeyh Süleyman Efendi, Ehli sünnet alimi idi. Bu mübarek zat Vehhabiliği reddeden (Savaik ül ilahiyye firredi alel Vehhabiye) kitabını yazarak.bu sapık fikirlerin yaılmasını önledi. Muhammed’in kötü bir çığı açtığını anlayan hocaları da, onun bozuk kitaplarına güzel cevaplar yazdılar. Onun doğru yoldan saptığını açıkladılar. Vehhabilerin ayeti kerimelere ve hadisi şeriflere yanlış mana verdiklerini ispat ettiler. Fakat bunların hepsi, vehhabilerin ehli iman’a karşı olan kinlerini, düşmanlıklarını artırdı.

Vehhabilik bozuk bid’at yolu ilim ile değil, zulüm ederek kan dökerek yayıldı. Bu yolda ellerini kana bulayan zalimlerin en taş yüreklisi, Deriyye emiri Muhammed bin Suud idi. Şimdi Suudi Arabistan hükümetinin emirlerinin ceddi olan bu adam. Ben-i Hanife kabilesinden olup, Müseylemetül Kezzab’ın peygamberliğine inanan ahmakların soyundan idi.
Vehhabiler güya Allah’ın birliğinde halis olmak, küfürden kurtulmak yolunda imiş. Bütün müslümanlar, altıyüz seneden beri şirk içinde imiş. Müslümanları şirkten, küfürden kurtarmaya çalışıyorlarmış. Kendilerini haklı göstermek için Ahkaf suresinin beşinci ve altıncı ayeti kerimelerini de ileri sürüyorlar. Halbuki bu ayeti kerimenin de bunlar gibi nice ayeti kerimelerin, hep müşrikler için gelmiş olduğunu, bütün tefsirler söz birliği ile bildirmektedir.
Ahkaf 5
Yunus 106
Zümer3
Vehhabiler şefaat isteyen müminleri bu müşriklere benzetiyor. Müşriklerde putların yaratıcı olmadığını, yaratıcı yalnız Allah’u teala olduğunu söylerledi. Diyor. Ruhul Beyan da bu ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki:

İnsan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanımağa elverişli olarak yaratılır. Yaratıcısına ibadet etmek ve ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli olmanın ve bu isteğin kıymeti yoktur. Çünkü nefis, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışında ki bu arzuyu yok eder. Ya yaratana veya kıyamet gününe inanmaz olur. Kalpleri kararıyor, ruhları perdeleniyor.
Putların ibadet olunmağa hakkı vardır dedikleri için müşrik oluyorlar. Yoksa bize şefaat etmelerini istiyoruz dedikleri için müşrik olmazlar. Putlardan şefaat beklemek batıl, yani bozuk bir inanıştır. Böyle inanmak caiz değildir. Fakat şirkte değildir.
Onların söylediklerinin hepsi putlara tapınan kafirler için gelmişti.

Vehhabileri bilmek için kitap önerisi: Selefilik adı altında ki görüşlere selefice cevaplar

Kaynak: Zuhurat-ı Bilal-i Nadiri
Uzundur inş aktaracağız.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: